Zmiany w środowiskach wychowawczych, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat pociągają za sobą konieczność poszukiwania optymalnych modeli profilaktyki i resocjalizacji. Jest to zadanie trudne i wymagające podjęcia współpracy różnych podmiotów na wielu polach. Celem niniejszej konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń wybitnych teoretyków i praktyków resocjalizacji z Polski i ze świata.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę konstruowania teorii i praktyki resocjalizacyjnej opartej na dowodach, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych budowaniem teorii, badaniami i optymalizacją oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych do wspólnych rozważań nad kierunkami rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej.
Konferencja będzie miała charakter plenarny, panelowy, obrad w sekcjach tematycznych oraz warsztatowy.

Realizację tych celów wiążemy z następującymi blokami tematycznymi:
- Evidence Based Practice w pracy z nieletnimi w środowisku otwartym
- Evidence Based Practice w pracy z nieletnimi w środowisku zamkniętym
- Evidence Based Practice w pracy z dorosłymi w środowisku otwartym
- Evidence Based Practice w pracy z dorosłymi w środowisku zamkniętym